FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

घरजग्गा नामसारी सिफारीस सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 • मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र सिफारिस प्रतिलिपि
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि/१६ बर्ष नपुगेकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 • अंशबन्डा भए बण्डापत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र
 • वडा सचिवको किटानी सिफारिस
 • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • स्थलगत वडा सर्जमिन मुचुल्का
 • व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिी (व्यावसायको हकमा) घर बहाल कर तिरेको रसिद
 • प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी
 • सनाखत गर्नजाने व्यक्तिको नागरिकता (तीनपुस्ते नाता खोलिएको)
 • जन्म दर्ता
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रविवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता
 • अस्थायी निस्सा
 • व्यहोरा सहितको निवेदन
 • योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस
 • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
 • निवेदन दर्ता
 • धरौटी फिर्ताको निर्णय

जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 • जन्मको अनुसूची–२ (नियम ५ संग सम्बन्धित) बमोजिमको सूचना फाराम (भरेको हुनुपर्ने) ।
 • आमा/बाबुको विवाहदर्ताको प्रतिलिपि ।
 • आमा/बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि ।
 • सूचकको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
 • कर्मचारीको छोराछोरीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस ।
 • आमा-बाबु बसाई सराई भै आएको भए सोको प्रतिलिपि ।
 • अस्पतालमा जन्मिएको भए सोको प्रमाणको प्रतिलिपि ।
 • वडाको किटानी सिफारिस ।
 • दस्तुर न.पा.को नियमानुसार ।
 • माथि उल्लेखित प्रक्रिया पुरा भएपछि अनुसूची–१२ अनुसारको प्रमाण–पत्र उपलब्ध गराईनेछ ।

क) उपभोक्ता समितिले योजनाको रकम भुक्तानी माग गरेको निवेदन पत्र।
ख) वडा कार्यालयको राय सिफारिस पत्र।
ग) उक्त अवधि सम्म भए गरेको कार्यको प्राविधिक मूल्यांकन (रनिङ विल)।
घ) प्राविधिक MEASUREMENT BOOK। योजनामा भए गरेको कार्यको तस्विर/फोटो।
ङ) उपभोक्ता समितिको वैठकको निर्णय प्रतिलिपि (रनिङ विल माग गर्ने भनी गरिएको निर्णय)।
च) योजना स्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सिफारिस।
छ) खर्चको विल भर्पाईहरु।
ज) रु विस हजार भन्दा माथीको VAT विल र कम रकमको PAN विल अनिवार्य हुनु पर्नेछ।
झ) डोर हाजिर फारम (प्रमाणित)। खर्च सार्वजनिक सूचना फारम (तोकिए बमोजिमको ढाँचामा)।
ञ) सार्वजनिक परीक्षण फारम (तोकिए बमोजिमको ढाँचामा)।
ट) विस हजार भन्दा माथिको अनिवार्य भ्याट विल (अनिवार्य)।
ठ) सामान ढुवानी गरेको गाडीको विल बुक र चालक अनुमति पत्र, निर्माण व्यवशायी, फर्म, संस्था र कम्पनीको हकमा रु २००००। विस हजार भन्दा माथिको रकमको हकमा कर विजकनै पेश गर्नुपर्नेछ। भर्पाई मान्य हुने छैन।