FAQs Complain Problems

विधुत मिटर

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
  • जग्गाधनी प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
  • हकभोगको श्रोत खुल्ने कागजात ।
  • नक्सापास वा नक्सा नामसारी भएको प्रमाणको प्रतिलिपी ।
  • नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
  • अन्य आवश्यक कागजातहरु ।
  • चालु आ.व. सम्मको कर तिरेको रसिद ।

जन प्रतिनिधि